Boot Camp for Supervisors 2016

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์จากตัวแทนเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
ระหว่างวันที่ 18 - 30    กันยายน   2559
จากทั่วประเทศ หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย 6 กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ 1 digital literacyเพื่อการนิเทศ
กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 ผู้นำการนิเทศของ supervisor 
กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 สารนิเทศสูตรและการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่ 4  การพั?นาระบบคุณภาพในสถานศึกษา    
กระบวนการเรียนรู้ที่  5  การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ
กระบวนการเรียนรู้ที่ 6  แผนปฏิบัติการนิเทศ

Comments