กิจกรรมการนิเทศ

Boot Camp for Supervisors2016

โพสต์20 ก.ย. 2559 05:25โดยนางกัญจน์กมล มาลี

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์จากตัวแทนเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
จากทั่วประเทศ หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย 6 กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ 1 digital literacyเพื่อการนิเทศ
กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 ผู้นำการนิเทศของ supervisor 
กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 สารนิเทศสูตรและการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่ 4  การพั?นาระบบคุณภาพในสถานศึกษา    
กระบวนการเรียนรู้ที่  5  การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ
กระบวนการเรียนรู้ที่ 6  แผนปฏิบัติการนิเทศ

กิจกรรม พัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้(SEL)

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:41โดยนางกัญจน์กมล มาลี   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:54 ]

การพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึ่งจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน  2559
รวมทั้งสิ้น 6  กระบวนการเรียนรู้ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จัดทำโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษา โครงการศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้‬ (SEL) 

ภาพกิจกรรมSEL


การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:51โดยนางกัญจน์กมล มาลี   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:01 ]


          เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ณ โรงแรมดิไอเดิลเรสซิเดนซ์ นวนคร ปทุมธานีโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คนจากศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ICT เพื่อการนิเทศ ณ ดิไอเดิล


1-3 of 3